Rabu, 16 Mei 2012

100 NAMA – NAMA HARI KIAMAT DALAM KITAB IHYA ULUMUDDINImam Al-Ghazali Telah Menyenaraikan Sebanyak 100 Nama Hari Kiamat Yang Belum Disusun Dalam Suatu Urutan Kronologi Terjadinya Kiamat, Iaitu :
1.    Yaumul – Qiyamah (Hari Kiamat)
2.    Yaumul Hasrah ( Hari Penyesalan)
3.    Yaumul Nadaaman (Hari Menyesal)
4.    Yaumul Muhaasabah (Hari Perhitungan)
5.    Yaumul – Musaa – Alah (Hari Pertanyaan)
6.    Yaumul – Musaa – Baqah (Hari Perlumbaan)
7.    Yaumul – Munaaqasyah (Hari Perdebatan)
8.    Yaumul – Munaafasah (Hari Perlumbaan)
9.    Yaumuz – Zilzalah (Hari Kegoncangan)
10. Yaumud – Damdamah (Hari Kebinasaan)
11. Yaumush – Shaa – ‘Iqah (Hari Halilintar)
12. Yaumul – Waaqi’ah (Hari Kejadian Yang Sukar)
13. Yaumul – Qaari’ah (Hari Peristiwa Besar)
14. Yaumur – Raajifah (Hari Bumi Bergoncang)
15. Yaumur – Radifah (Hari Yang Mengiringi Kegoncangan Itu)
16. Yaumul – Ghaa – Syiah (Hari Kejadian Yang Menyelubungi)
17. Yaumud – Daahi – Yah (Hari Bala Bencana)
18. Yaumul – Aazifah (Hari Yang Sudah Dekat Waktunya)
19. Yaumul – Haaq – Qah (Hari Keadaan Yang Sebenarnya)
20. Yaumuth – Thaam – Mah (Hari Bahaya)
21. Yaumush – Shaakh – Khah (Hari Suara Yang Memekakkan Telinga)
22. Yaumut – Talaaq (Hari Bertemu Dengan Tuhan)
23. Yaumul – Firaaq (Hari Perpisahan)
24. Yaumul – Maasaaq (Hari Dihalau)
25. Yaumul – Qishaash (Hari Mengambil Pembelaan)
26. Yaumut – Ta – Naad (Hari Panggil – Memanggil)
27. Yaumul – Hisaab (Hari Perhitungan Amal)
28. Yaumul – Ma – Aab (Hari Kembali)
29. Yaumul – ‘Adzab (Hari Azab)
30. Yaumul – Firaar (Hari Lari)
31. Yaumul – Qa – Raar (Hari Tetap)
32. Yaumul – Liqaa’ (Hari Bertemu)
33. Yaumul – Baaqa’ (Hari Kekal)
34. Yaumul – Qadlaa (Hari Qadla’
35. Yaumul – Jazaa’ (Hari Balasan)
36. Yaumul – Balaa’ (Hari Percubaan)
37. Yaumul – Bukaa’ (Hari Menangis)
38. Yaumul – Hasyr (Hari Berkumpula)
39. Yaumul – Wa – ‘Iid (Hari Dijanjikan Seksa)
40. Yaumul – ‘Aradl (Hari Mendatang)
41. Yaumul – Wazn (Hari Timbangan)
42. Yaumul – Haqq (Hari Besar)
43. Yaumul – Hukm (Hari Hukuman)
44. Yaumul – Fashl (Hari Perpisahan)
45. Yaumul – Jam’i (Hari Berkumpula)
46. Yaumul – Ba’ts (Hari Kebangkitan)
47. Yaumul – Fath (Hari Kemenangan)
48. Yaumul – Khiz – Yi (Hari Kehinaan)
49. Yaumul – ‘Adhiim (Hari Yang Besar Kedudukannya)
50. Yaumun – ‘Aqiim (Hari Yang Sial)
51. Yaumun – ‘Asiir (Hari Yang Sukar)
52. Yaumud – Diin (Hari Agama)
53. Yaumul – Yaqiin (Hari Keyakinan)
54. Yaumun – Nusyuur ( Hari Berserak – Serakkan)
55. Yaumul – Mashiir (Hari Tempat Kembali)
56. Yaumun – Naf – Khan (Hari Tiupan)
57. Yaumush – Shaihah (Hari Pekikan)
58. Yamur – Raj – Fah (Hari Kegoncangan)
59. Yaumul – Rajjah (Hari Bergerak)
60. Yaumuz – Zajrah (Hari Menakutkan)
61. Yaumus – Sakrah (Hari Kemabukan)
62. Yaumul – Faza’ (Hari Ketakutan)
63. Yaumul – Jaza’ (Hari Kegundahan)
64. Yaumul – Muntahaa (Hari Kesudahan)
65. Yaumul – Ma’ – Waa (Hari Tempat Tinggal)
66. Yaumul – Miiqaat (Hari Tepat Waktu)
67. Yaumul – Mii – ‘Aad (Hari Tempat Kembali)
68. Yaumul – Mir – Shaad (Hari Tersedia Menanti)
69. Yaumul – Qalaq (Hari Kekacauan)
70. Yaumul – ‘Araq (Hari Peluh)
71. Yaumul – Iftiqaar (Hari Keperluan)
72. Yaumul – Inki – Daar (Hari Kekeruhan)
73. Yaumul – Intisyaar (Hari Bertebaran)
74. Yaumul – Insyiqaaq (Hari Terpecahnya Langit)
75. Yaumul – Wuquf (Hari Berhenti)
76. Yaumul – Khuruuj (Hari Keluar)
77. Yaumul – Khuluud (Hari Kekekalan)
78. Yaumut – Taghaabun (Hari Terpedaya)
79. Yaumun – ‘Abuus (Hari Kesukaran)
80. Yaumun Ma’ – Luun (Hari Yang Diketahui)
81. Yaumun Mau – ‘Uud (Hari Yang Dijanjikan)
82. Yaumun – Masy – Huud (Hari Yang Disaksikan)
83. Yaumun Laa Raiba Fiih (Hari Yang Tidak Diragukan)
84. Yaumun Tublas – Saraa – Ir (Hari Yang Dibuka Segala Rahsia)
85. Yaumun Laa Taj – Zii Nafsun – ‘An Naf – Sin Syai – An (Hari Yang Tidak Dapat Satu Diri Menggantikan Sesuatu Darupada Diri Yang Lain)
86. Yaumun Tash – Kha – Shu Fiihil – Bashaa – Ir (Hari Yang Memandang Padanya Segala Mata)
87. Yaumun Laa Yugh – Nii Maulan – ‘An Maulan Syai – An (Hari Yang Mana Seorang Sahabat Tidak Dapat Menolong Sahabatnya Walaupun Sedikit Pun)
88. Yaumun Tud – Da – ‘Uuna Ilaa Naari Jahannama Da’ – ‘An (Hari Yang Ditolakkan Mereka Ke Dalam Neraka Jahanam Dengan Kasar)
89. Yaumun Tuqalla – Bu Wujuu – Huhum Fin – Nar (Hari Yang Dibolak – Balikkan Muka Mereka Di Dalam Neraka)
90. Yaumun Laa Yaj – Zii Waalidun – ‘An Waladihi (Hari Yang Mana Bapa Tidak Dapat Menolong Anaknya)
91. Yaumun Yafirrul – Mar – U Akhii – Hi Wa Ummihi Abiihi (Hari Yang Mana Manusia Melarikan Diro Dari Adik – Beradiknya, Ibunya Dan Bapanya)
92. Yaumun Laa Yan – Thi Quuna Qalaa Yu’ – Dzanu Lahum Fa – Ya’ -  Tadzi – Ruuna (Hari Yang Mana Mereka Tidak Bercakap. Tidak Diizinkan Bagi Mereka, Lalu Mereka Meminta Maaf)
93. Yaumun Laa Maradda Lahu Minal – Laah (Hari Yang Tiada Penolakan Baginya Daripada Allah)
94. Yaumun Hum Baa – Rizuuna (Hari Yang Mana Mereka Itu Datang Ke Muka)
95. Yaumun Hum – ‘Alan – Naari Yufta – Nuuna (Hari Yang Mana Mereka Diuji Di Atas Neraka)
96. Yaumun Laa Yanfu – ‘Umaalun Wa Laa Banuuna (Hari Yang Mana Harta Dan Anak Tidak Mendatangkan Manfaat)
97. Yaumun Laa Yanfa – ‘Udh – Dhaali – Miina Ma’ – Dziratuhum Wa La Humul – La’ – Natu Wa Lahum Suu – Ud – Daari (Hari Yang Mana Alasan Tidak Mendatangkan Manfaat Bagi Yang Zalim Dan Bagi Mereka Kutukan Dan Tempat Tinggal Yang Buruk)
98. Yaumun Turad – Du Fiihil – Ma – ‘Aadziiru Wa Tublas – Saraa – Iru Wa Tudh – Hurudl – Dlamaa – Iru Wa Tuk – Syaful – Astaaru (Hari Yang Mana Tertolak Padanya Segala Alasan, Segala Rahsia Dibuka, Segala Isi Hati Dilahirkan Dan Segala Tirai Disingkap)
99. Yaumun Takh – Sya’u Fiihil – Ab – Shaaru Wa Taskunul – Ash – Waatu Wa Yaqillu Fiihil – Tifaatu Wa Tabruzul – Khafiy – Yaatu Wa Tadh – Ha – Rul – Khathii – Atu (Hari Yang Tetap Padanya Segala Penglihatan, Tenang Segala Suara, Sedikit Padanya Berpaling, Lahir Segala Yang Tersembunyi Dan Tampak Segala Kesalahan)
100.              Yaumun Yusaa – Qul – ‘Ibaadu Wa Ma – ‘Ahumul – Ash – Haadu Wa Yasyii – Bush – Shaghii – Ru Wa Yas – Karul – Kabiiru (Hari Yang Dihalau Segala Hamba, Yang Mana Anggota Badan Mereka Menjadi Saksi, Anak Kecil Beruban, Orang Tua Naik Mabuk)
Sumber : Ihya’ Ulumiddin atau perkembangan ilmu – ilmu Agama Jilid. 4 oleh Imam Ghazali terjemahan Prof. TK.H. Ismail Yakub MASH. Pistaka Nasional PTE LTD, Singapura. cetekan kedua tahun 1992, Hal. 1027 – 1029.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan